Bridge at Stony Stratford
Bridge at Stony Stratford